Gespecialiseerd in Noord-Nederlandse kunst
Zowel gerenommeerde - als talentvolle jonge kunstenaars
Gevarieerde (verhuur)collectie met nadruk op figuratie
Naast schilderijen, tekeningen en grafiek omvat de collectie ook sieraden
en op bescheiden schaal sculpturen
collectie
zoeken
voorwaarden
1. Beginselverklaring overeenkomsten
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen artemisia in kunstzaken, en Cliënt waarop artemisia in kunstzaken deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. artemisia in kunstzaken en Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.5 Indien artemisia in kunstzaken niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat artemisia in kunstzaken in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.6 Alle overeenkomsten die de klant middels het internet of andere afstandscommunicatie middelen met artemisia in kunstzaken afsluit, vallen onder de Algemene bedrijfsvoorwaarden. Met haar bestelling gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

2. Aanbod + verdragsovereenkomst
2.1 artemisia in kunstzaken kan niet aan haar prijzen worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijzen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.2 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief handeling- en verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen .
2.3 De schriftelijke, mondelinge of per e-mail opgegeven bestellingen van Cliënt zijn een aanvraag, waaraan Cliënt in beginsel voor de duur van een week gebonden is. De overeenkomst komt middels opdracht bevestiging of verzending/afgifte der goederen binnen deze week tot stand. 2.4 Mochten er leveringsvertragingen optreden dan wordt Cliënt onmiddellijk doch niet later dan een week hiervan op de hoogte gesteld.
2.5 Deelleveringen zijn toelaatbaar
2.6 De administratie van artemisia in kunstzaken geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Cliënt aan artemisia in kunstzaken verstrekt opdrachten en gedane betalingen en van door artemisia in kunstzaken verrichte leveringen. artemisia in kunstzaken erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de Cliënt dit eveneens.

3.  Het recht tot teruggave.
3.1 Cliënt heeft het recht geleverde goederen die via het internet of andere afstandscommunicatie middelen bij artemisia in kunstzaken gekocht heeft, zonder opgaaf van redenen binnen 2 weken retour te zenden aan een aan hem uitdrukkelijk meegedeeld adres. Deze periode begint op zijn vroegst met de ontvangst der goederen. Om binnen deze richtlijnen te blijven dient de retourzending bijtijds te geschieden.
3.2 De goederen dienen in goede staat inclusief alle onbeschadigde verpakkingsdelen en als een verzekerd pakket aan artemisia in kunstzaken geretourneerd te worden.
3.3 Cliënt betaalt de kosten voor de retourzending. De koopprijs wordt bij teruggave of omruiling vergoed. De ontstane verzendkosten zijn voor rekening van Cliënt.
OP RETOURZENDINGEN MOET DE PORTO ALTIJD BETAALD WORDEN!!!!!!!
Retourzendingen zonder betaalde porto worden door artemisia in kunstzaken niet aangenomen en zendt deze retour afzender.
3.4 Binnen drie werkdagen na ontvangst der retour gezonden waar, zal artemisia in kunstzaken de betaalde koopprijs terugstorten. Hiertoe dient Cliënt bijtijds, doch binnen de retourzendtijd, zijn (post)bankrekening mede te delen.
3.5 Aanspraak op terugstorting van de gehele koopprijs bestaat niet, indien de waarde der goederen door gebruik, die over de gewoonlijke keuring der waar, zoals die aan Cliënt in een winkel mogelijkerwijs geweest zou zijn, overstijgt, door de beschadiging der waar of haar verpakking of door andere omstandigheden, die Cliënt aan te rekenen is, vermindert is. In dit geval zal artemisia in kunstzaken in uitzonderingsgevallen een passende aftrek der waarde toepassen.
3.6 Indien de waardevermindering der koopwaar te aanzienlijk is, opdat artemisia in kunstzaken verkoop der goederen voor onmogelijk houdt of voor onvervangbaar verlies beschouwd, is een terugname der waar principieel uitgesloten. 
3.7 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van artemisia in kunstzaken schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal artemisia in kunstzaken de Cliënt hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. artemisia in kunstzaken heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden. 
3.8 artemisia in kunstzaken geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie. Voor klachten over een kunstwerk zal artemisia in kunstzaken de Cliënt doorverwijzen naar de desbetreffende kunstaanbieder en de Cliënt hiertoe de adresgegevens van de kunstaanbieder verschaffen.  

4. Betaling en incassokosten
4.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door artemisia in kunstzaken aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door artemisia in kunstzaken aangegeven.
4.2 Indien Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is Cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.3 artemisia in kunstzaken heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.4 artemisia in kunstzaken kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. artemisia in kunstzaken kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4.6 Indien Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien artemisia in kunstzaken echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Cliënt worden verhaald. Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
4.7 Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is artemisia in kunstzaken gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de Cliënt zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van artemisia in kunstzaken te weigeren.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle door artemisia in kunstzaken in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de kunstenaar, vertegenwoordigd door artemisia in kunstzaken totdat Cliënt alle verplichtingen uit de met artemisia in kunstzaken gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
5.2 Door artemisia in kunstzaken geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Cliënt is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
5.3 Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de kunstenaar, vertegenwoordigd door artemisia in kunstzaken veilig te stellen.
5.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Cliënt verplicht om artemisia in kunstzaken daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.5 Cliënt verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan artemisia in kunstzaken ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is artemisia in kunstzaken gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt Cliënt zich er jegens artemisia in kunstzaken bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
5.6 Voor het geval artemisia in kunstzaken zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Cliënt bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan artemisia in kunstzaken en door artemisia in kunstzaken aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de kunstenaar, vertegenwoordigd door artemisia in kunstzaken zich bevinden en die zaken terug te nemen. 

6. Levering/ leveringstermijnen
 
6.1 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij op de website van artemisia in kunstzaken anders is aangegeven, of is bepaald in de overeenkomst tussen de Cliënt en artemisia in kunstzaken.De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
6.2 Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Cliënt de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, mits de beëindiging schriftelijk geschiedt of via e-mail. Maakt de Cliënt van dat recht gebruik dan verplicht artemisia in kunstzaken zich het reeds door de Cliënt betaalde bedrag aan de Cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt. 
6.3 In het algemeen zullen werken van verschillende kunstenaars in verschillende zendingen afgeleverd worden. Ook kan het voorkomen dat werken van een zelfde kunstenaar in meerdere zendingen gebracht worden. 
6.4 Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan artemisia in kunstzaken gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.
6.5 Aflevering is bij de 1e drempel van de woning van de Cliënt, bij hoogbouw bij de hoofdingang. 

7. Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden

7.1 artemisia in kunstzaken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Omstandigheden in de zin van artikel 7.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers. 

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 
8.1 De Cliënt dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door artemisia in kunstzaken geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
8.2 artemisia in kunstzaken garandeert niet dat de aan de Cliënt geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door artemisia in kunstzaken geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde. 

9. Bestellingen/ communicatie

9.1 artemisia in kunstzaken is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en artemisia in kunstzaken, dan wel tussen artemisia in kunstzaken en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en artemisia in kunstzaken. 

10. Klachten

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door artemisia in kunstzaken serieus in behandeling worden genomen
10.2 De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij artemisia in kunstzaken. 10.3 artemisia in kunstzaken zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. artemisia in kunstzaken zal de Cliënt hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

11. Persoonsgegevens

11.1 Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.
11.2 Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van artemisia in kunstzaken. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van artemisia in kunstzaken. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
11.3 De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door artemisia in kunstzaken over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van artemisia in kunstzaken. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

13. Diversen

13.1 Indien de Cliënt aan artemisia in kunstzaken schriftelijk opgave doet van een adres, is artemisia in kunstzaken gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de Cliënt artemisia in kunstzaken een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2 Indien door artemisia in kunstzaken gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat artemisia in kunstzaken deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
13.3 artemisia in kunstzaken is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Cliënt gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijke recht en geschillenregeling

14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van artemisia in kunstzaken is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen artemisia in kunstzaken en de Cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Leeuwarden.

KvK 02 07 13 71
BTW-nummer NL. 0891.66.152.B01
gironummer: 4346780
geselecteerd
informatie